Instytut Medycyny Pracy imienia prof. Jerzego Nofera w Łodzi

jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą zajmującą się problematyką ochrony zdrowia pracujących oraz zagadnieniami zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego. Powstał
w 1954 roku jako samodzielny resortowy instytut naukowo-badawczy, podległy Ministrowi Zdrowia, i już od 60 lat współtworzy i rozwija system ochrony zdrowia pracujących, prowadząc działalność naukową, leczniczą, ekspertyzową, wdrożeniową, szkoleniową i wydawniczą.
Celem działalności IMP jest zapewnienie jak najlepszych praktycznych rozwiązań systemowych poprawiających warunki życia i pracy. Dzięki wysokim standardom prowadzonych badań jest jednym z głównych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę, wśród której znajdują się wysokiej rangi specjaliści medyczni pracujący jako Konsultanci Krajowi w dziedzinie medycyny pracy oraz w dziedzinie audiologii i foniatrii, a także jako Konsultanci Wojewódzcy województwa łódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej oraz medycyny pracy.
Od wielu lat IMP utrzymuje współpracę naukową z placówkami o podobnym profilu w kraju i za granicą, a także z wieloma organizacjami o charakterze międzynarodowym, m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization – WHO), Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization – ILO) oraz z Międzynarodową Komisją Zdrowia Pracujących (International Commission on Occupational Health – ICOH). Od 1975 r. Instytut współpracuje z WHO w dziedzinie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego, uczestnicząc w międzynarodowych programach badawczych i spotkaniach naukowych.
Instytut ma liczne osiągnięcia w dziedzinie oceny ryzyka, ochrony środowiska, higieny pracy oraz oceny narażenia pracowników na działanie chemicznych i fizycznych czynników ryzyka, takich jak arsen, radon, hałas i pola elektromagnetyczne. Jest również odpowiedzialny za wdrażanie praktycznych rozwiązań w zakresie oceny zagrożeń zdrowia w miejscu pracy, aktualizowanie danych, wprowadzanie systemów monitorowania pracowników i rozwój metodologii oceny czynników szkodliwych. Instytut przyczynił się do istotnego rozwoju
i poszerzenia diagnostyki i profilaktyki chorób zawodowych, takich jak astma, zaburzenia głosu i słuchu lub stres związany z pracą.